Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: Imię i nazwisko, e-mail, telefon, dane do wysyłki, dane faktury, NIP/REGON, przez Domy Czystej Energii Sp.z o.o. dalej: Administrator, który to podmiot będzie administratorem moich danych osobowych, w celu wykonania oferty handlowej.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Spółka Domy Czystej Energii,
 • podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda (art. 6 ust. 1 llit. a RODO),
 • przetwarzanie będzie się odbywać we wskazanym wyżej celu,
 • moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 • Administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe przez okres 5 lat, czyli okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie zgody,
 • przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
 • przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego następcą), jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
 • podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy; brak podania przeze mnie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy,
 • decyzje na podstawie moich danych osobowych będą / nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), (jednakże w przypadku ich automatycznego podejmowania nie będą one wywoływać względem mnie skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na mnie wpływać).


Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu wykonania oferty handlowej.

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz. 883) wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzane Twoich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Dodatkowo masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

Formularz został wysłany
Powrót